Meer ruimte om te voldoen aan herregistratie-eisen huisartsen

Het Kaderbesluit College Geneeskundig Specialismen (CGS) is op 1 januari 2020 in werking getreden voor alle geneeskundig specialisten. In het specifieke Besluit huisartsgeneeskunde gaan ook enkele herregistratie-eisen veranderen, waarmee de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nog moet instemmen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) hebben in samenwerking met het CGS gestreefd naar uniformiteit in de herregistratie met andere geneeskundig specialisten en in de werkzaamheden van huisartsen. In dit bericht leest u over de wijzigingen.

Verlaging uren gelijkgestelde werkzaamheden

Voor herregistratie geldt onder andere dat een huisarts over de voorafgaande vijf jaar tenminste gemiddeld 16 uur per week als huisarts in de huisartsenpraktijk moet hebben gewerkt.

Uit het nieuwe kaderbesluit volgt dat een huisarts zich ook kan herregistreren op basis van ten minste gemiddeld 8 uur per week werk in de huisartsenpraktijk in combinatie met 8 uur per week gelijkgestelde werkzaamheden, zoals bestuurs- of onderzoekswerkzaamheden. Dit laatste was voorheen 16 uur per week.

Verlaging uren medische zorg voor bijzondere groepen

Uit het nieuwe Besluit Huisartsgeneeskunde volgt dat een huisarts zich kan herregistreren op basis van gemiddeld 8 uur per week werk in de huisartsenpraktijk in combinatie met 8 uur per week in de algemene medische zorg voor bijzondere groepen. Dit betreft asielzoekers, psychiatrische patiënten, gedetineerden, militairen en verstandelijk gehandicapten of in de avond-, nacht- of weekendzorg bij een huisartsenpost. Werkzaamheden in de dagzorg bij een huisartsenpost kunnen meetellen. Deze combinatie van 8+16 uur wordt door het nieuwe besluit verlaagd naar 8+8 uur.

Aan de algemene medische zorg voor bijzondere groepen is bovendien een groep toegevoegd: de dak- en thuislozen. Daardoor telt ook het werk van de huisarts als straatdokter mee voor herregistratie.

Na ministeriële instemming treden deze wijzigingen met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 in werking.

Samengevat: hoe ziet de herregistratie er vanaf 2020 uit?

De eisen voorafgaand aan uw vijfjaarlijkse herregistratie zijn:

  • U heeft gemiddeld minimaal 16 uur per week zorg vanuit de huisartsenpraktijk verleend of een combinatie van 8 uur huisartsenpraktijk + 8 uur gelijkgestelde werkzaamheden dan wel algemene zorg voor bijzondere groepen.
  • U heeft minimaal 250 uur in avond-, nacht- en weekenddiensten gewerkt (gemiddeld 50 uur per jaar). Voor huisartsen die meer dan 25 jaar aaneengesloten als zodanig zijn geregistreerd geldt vanaf dat moment 25 uur per jaar.
  • U heeft minimaal 200 uur geaccrediteerde deskundigheidsbevorderende activiteiten gevolgd.
  • U heeft deelgenomen aan een externe kwaliteitsevaluatie in de vorm van 10 uur intercollegiale toetsing (als onderdeel van de 200 uur).
  • U heeft deelgenomen aan evaluatie van het individueel functioneren aan de hand van het visitatieprogramma van het NHG. Meer informatie hierover vindt u op www.mijnvisitatie.nl.
    Tot 1 januari 2024 kunt u ook nog voldoen aan de eis van evaluatie individueel functioneren door deel te nemen aan een erkende praktijkcertificering.

Meer informatie

Bij de KNMG vindt u het overzicht van de op dit moment geldende eisen.