Onderbouwing

Achtergrond

In 2005 publiceerde de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) een beleidsdocument waarin staat dat het functioneren van individuele artsen systematisch en periodiek geëvalueerd dient te worden. Daarvoor is een methodiek ontworpen en getest om het individueel functioneren van medisch specialisten te evalueren. Deze methodiek is ook getest voor huisartsen en het NHG heeft in samenwerking met IQ healthcare in 2013 hiervoor een pilotstudie uitgevoerd.  

De beroepsorganisaties LHV en het NHG hebben een belangrijke rol bij het formuleren van eisen voor herregistratie.  

Het NHG heeft in samenspraak met de LHV dit visitatieprogramma ontwikkeld en verzorgt de uitvoering. Voor de ondersteuning van huisartsen en gesprekleiders is het Bureau Visitatie Huisartsen (BVH) binnen het NHG opgericht. Hier kunnen deelnemers terecht voor vragen en hulp (juiste link opnemen naar contact BVH). Sinds februari 2015 is het visitatieprogramma voor huisartsen operationeel. 

In 2017 is het visitatieprogramma geëvalueerd. De onderzoeksorganisatie IQ healthcare van het Radboudumc heeft in opdracht van het NHG onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en effectiviteit van het huidige visitatieprogramma. Conclusie is dat het visitatieprogramma inzicht biedt in het individueel functioneren van de huisarts en dat de daarvoor gebruikte vragenlijsten, o.a. gebaseerd op de CanMeds-competenties, een toepasbare werkvorm zijn voor het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP). 

De uitkomsten van de evaluatie boden een aantal concrete verbeterpunten. Samen met IQ healthcare, patiënten, huisartsen en gespreksleiders heeft het NHG de vragenlijsten vernieuwd en het format voor het POP aangepast:   

  • De vragenlijst voor collega’s van de huisarts en de vragenlijst voor patiënten zijn geactualiseerd en vereenvoudigd. 
  • Voor waarnemend huisartsen: de patiënten vragenlijst sluit beter aan op de werksituatie. 
  • De vragenlijst is vereenvoudigd en daardoor ook geschikt voor laaggeletterden.  
  • De nieuwe patiëntenervaringslijst is ook in het Engels beschikbaar. 
  • De vragenlijst “Feedback collega’s huisarts” is geactualiseerd op basis van de competentierollen uit de CanMEDS 2015. 
  • De vragen zijn meer toegespitst op collega’s met wie de huisarts intensief samenwerkt in de praktijk. Ook is er meer mogelijkheid om een toelichting per competentie te geven. 

Het visitatieprogramma (Evaluatie individueel functioneren) biedt de mogelijkheid om met spiegelinformatie te werken aan optimale zorgverlening voor de patiënt. Dit sluit aan bij de visie op kwaliteit van zorg