Tijdsbesteding, accreditatie & kosten

Tijdsbesteding en doorlooptijd

Het doorlopen van het visitatieprogramma, van aanmelden tot afronding, ligt tussen enkele weken tot ongeveer 6 maanden. Tijdens die periode bent u ongeveer 6 uur bezig met uw visitatie. Deze tijdsbesteding vindt versnipperd over die periode plaats. Collega’s en patiënten, waaraan feedback wordt gevraagd, moeten namelijk voldoende tijd hebben. Hoeveel tijd het kost is dus afhankelijk van de medewerking van collega’s en patiënten.  

U kunt op elk moment in uw periode van herregistratie (5 jaar) starten met de visitatie en deze ook afronden. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) kijkt terug over uw periode van herregistratie. U moet 1 keer hebben deelgenomen aan Evaluatie individueel functioneren (visitatie) in deze periode. U kunt uw visitatie op ieder moment starten binnen de referteperiode. Maar doe dit uiterlijk een half jaar voor uw datum van herregistratie en rond dit uiterlijk 6 weken voor deze datum af. Dit in verband met de verwerking in Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA). 

Accreditatie

Het visitatietraject is geaccrediteerd voor 4 uur (4 nascholingspunten). Na afronding van het visitatieprogramma worden de punten automatisch bijgeschreven in GAIA. Deze punten zijn voor  

  • de tijdsinvestering voor het invullen van de competentievragenlijst.  
  • de analyse, zelfevaluatie en het voeren van het visitatiegesprek met uw gespreksleider.  

De accreditatiepunten zijn bedoeld als erkenning voor de onderwijsuren. Het bijstellen van een Persoonlijk Ontwikkelplan en overige werkzaamheden zijn niet geaccrediteerd.  
Deze worden in de systematiek van accreditatie (Regelgeving van Accreditatie Bureau Cluster 1) gezien als (huis)werk c.q. noodzakelijke administratieve handelingen. 

Kosten

Aan het visitatieprogramma zijn kosten verbonden: 

  • voor het gebruik van het visitatieprogramma en het bijbehorende Visitatie Online-systeem (VOL).  
  • voor de begeleiding van de gespreksleider visitatie. 

Kosten gebruik visitatieprogramma en VOL 

Bureau Visitatie Huisartsen streeft ernaar de kosten voor het gebruik van het visitatieprogramma zo laag mogelijk te houden.

Bij aanmelding betalen NHG-leden € 210,- en niet NHG-leden € 300,- inclusief BTW. De bedragen zijn exclusief de kosten voor de gespreksleider visitatie. NHG-leden ontvangen korting omdat zij via hun contributie hebben bijgedragen aan de ontwikkelingskosten.

Kosten gespreksleider visitatie

U betaalt rechtstreeks een vergoeding aan de gecertificeerde gespreksleider visitatie die u begeleidt.  We adviseren om vooraf met de door u gekozen gespreksleider afspraken te maken over zijn/haar werkzaamheden, bijbehorende tijdsinvestering en het uurtarief en/of totaalbedrag.  

Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: telefonisch kennismaken, voorbereiding en analyse feedbackgegevens, voeren van een vertrouwelijk visitatiegesprek, ondersteuning bij het opstellen van het Persoonlijk ontwikkelplan (POP) en het maken van een aanvullend gespreksverslag. 

De tijdsinvestering van de gespreksleider voor de visitatie bedraagt gemiddeld 4 uur. Een richtbedrag is € 400,- exclusief BTW.