Visitatie en Organisatie

Wat betekent visitatie voor u als huisarts?

In het kaderbesluit van de KNMG ((Kaderbesluit CHVG 2008) is vastgelegd dat huisartsen voor hun herregistratie moeten deelnemen aan een visitatieprogramma. Dit is in navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen, waar visitatie al langer bestaat.

In maart 2015 is door de LHV en het NHG besloten dat het ontwikkelde visitatieprogramma voor huisartsen gericht op het individueel functioneren facultatief is voor huisartsen die in een geaccrediteerde praktijk werken. Aan de herregistratie-eis “heeft deelgenomen aan het visitatieprogramma” voldoen zowel het visitatieprogramma (visitatie gericht op het individueel functioneren) als erkende praktijkaccreditering/certificering.

In de bijlage (pdf) vindt u de toelichting op de systematiek van het visitatieprogramma en het overzicht van instanties voor accreditering en certificering van huisartsenpraktijken.

Voor meer informatie over praktijkaccreditering en certificering zie de Veelgestelde vragen over praktijkaccreditering en certificering.

Informatie over het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren vindt u verder op deze website.

Wat verandert er vanaf 2020?

Op 1 januari 2020 trad het Kaderbesluit CGS van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG in werking. In het nieuwe kaderbesluit staan o.a. de eisen voor alle geneeskundige vervolgopleidingen en de registratie- en herregistratie-eisen beschreven. Het nieuwe kaderbesluit is ontstaan uit de samenvoeging van de drie kaderbesluiten CHVG (huisartsen), CCMS en CSG en het Besluit herregistratie geneeskundig specialisten.

In het nieuwe kaderbesluit staan o.a. de herregistratie-eisen beschreven zoals de werkzaamheden van de huisarts, deelname aan geaccrediteerde bij- en nascholing en deelname aan evaluatie van het individueel functioneren en aan externe kwaliteitsevaluatie. Wat dit betekent voor u als huisarts kunt u nalezen in deze folder

Aan de nieuwe herregistratie-eis “evaluatie individueel functioneren” voldoen zowel deelname aan het visitatieprogramma (visitatie gericht op het individueel functioneren) als erkende praktijkaccreditering/certificering tot aan 1 januari 2024. Als uw registratie voor 1 januari 2024 verloopt, telt deelname aan en afronding van een erkende praktijkcertificering in uw referteperiode van vijf jaar nog mee voor uw herregistratie om te voldoen aan de herregistratie-eis evaluatie van het individueel functioneren. Deze overgangsregeling is verruimd en geldt nu tot 1 januari 2024. Voor meer informatie zie de brief van RGS (januari 2019)(pdf). Evaluatie van het individueel functioneren (deelname aan het visitatieprogramma) is vanaf 1 januari 2024 verplicht voor alle huisartsen.

Voor meer informatie zie de Veelgestelde vragen over de nieuwe herregistratie-eisen.

Wat biedt het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren u?

De visitatie gericht op het individueel functioneren is een instrument voor huisartsen en biedt de kans om het eigen individuele functioneren te evalueren en daar feedback op te ontvangen. Het nieuwe visitatieprogramma biedt u:

  • een stimulerende manier om uw eigen professionele handelen kritisch te bekijken;
  • feedback op uw functioneren van collega’s en patiënten;
  • inspiratie om te leren en verbeteren.

Sterke kanten benutten, minder sterke kanten verbeteren

Het doorlopen van het visitatieprogramma geeft u inzicht in wat goed gaat en wat beter kan in uw werk als huisarts. U krijgt een gestructureerd beeld van de manier waarop collega’s en patiënten naar u kijken. Tijdens dit programma ontvangt u waardevolle feedback, waarmee u uw sterke kanten beter kunt benutten en minder sterke kanten kunt ontwikkelen. Het visitatieprogramma is sinds 2 februari 2015 beschikbaar.

Waar bestaat de visitatie uit?

Het programma bestaat uit twee onderdelen: de gegevensverzameling en een visitatiegesprek met een NHG-erkende gespreksleider. De gegevensverzameling bestaat uit drie verschillende delen:

  • De huisarts vult een vragenlijst in met algemene gegevens (achtergrondgegevens) en een competentievragenlijst.
  • De huisarts verzamelt feedback bij collega's waarmee hij of zij samenwerkt.
  • De huisarts verzamelt feedback bij patiënten.

Voor het verzamelen van feedback bij zowel collega’s gericht op de 7 competenties (CanMEDS)  als patiënten zijn vragenlijsten in het Online Visitatiesysteem (VOL)  beschikbaar.

Deze drie onderdelen leiden tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Om voldoende representatieve feedback te krijgen dient u minimaal 40 patiënten en 8 tot 10 collega's te benaderen. Belangrijk is dat bij het uitnodigen van collega’s een afweging wordt gemaakt welke collega’s zo goed mogelijk feedback kunnen geven over de verleende patiëntenzorg. Bij voorkeur zitten daarbij  huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuner en  (medische) professionals uit andere disciplines (zoals een fysiotherapeut, psycholoog, apotheker of medisch specialist). Minimaal 25 ingevulde patiëntenvragenlijsten en minimaal 4 ingevulde vragenlijsten van collega's zijn vereist om het visitatieprogramma te kunnen volgen. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd met de huisarts en een speciaal opgeleide gespreksleider. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Na goedkeuring ondertekenen zowel de huisarts als de gespreksleider het gespreksverslag. De visitatie is met goed gevolg afgerond als beide handtekeningen van de huisarts en de gespreksleider zijn gezet. Dan is tevens voldaan aan de eis voor herregistratie. Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten (nascholingspunten). In de handleiding, die na aanmelding beschikbaar wordt gesteld, leest u stap voor stap hoe u het gehele visitatieprogramma kunt doorlopen.

Wilt u als groep meer weten over het visitatieprogramma?

Wilt u meer weten over de visitatie, maar weet u niet hoe en waar te beginnen? De visitatievoorlichters helpen u graag op gang!
Een team van visitatievoorlichters staat voor u klaar om workshops over het visitatieprogramma gericht op het individueel functioneren te verzorgen. Deze voorlichters zijn enthousiaste gespreksleiders visitatie en komen op uw uitnodiging langs om u en uw collega’s gericht te informeren over het programma en vragen te beantwoorden. U kunt een visitatievoorlichter uitnodigen bij een door u geplande of te organiseren bijeenkomst, zoals een hagro, toetsgroep, EKC of Wagro.
Het verzoek om een workshop kan komen vanuit uw netwerk of groep van huisartsen uit het hele land. Het netwerk of de groep zorgt zelf voor de organisatie van de workshop (locatie, informeren en uitnodigen van deelnemers) en het benaderen van een visitatievoorlichter. U kunt daarvoor het overzicht van het team visitatievoorlichters (pdf) raadplegen en vervolgens afspraken maken met de gewenste voorlichter over de inhoud, tijdstip en duur. U hoeft de voorlichter geen vergoeding te betalen.

Moet ik als waarnemer deelnemen aan het visitatieprogramma?

Deelname aan het visitatieprogramma (een van de herregistratie-eisen) geldt voor alle huisartsen. Alle betrokken partijen zijn het er over eens dat er geen onderscheid moet worden gemaakt in de toetsing van waarnemers ten opzichte van praktijkhouders. De visitatie-eis geldt met ingang van 1 januari 2016 dus ook voor waarnemers. Waarnemers kunnen op dezelfde wijze het visitatieprogramma doorlopen. Zie ook Veelgestelde vragen specifiek voor waarnemers.

Wanneer beginnen?

Vanaf 1 januari 2016 zal de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) deelname aan het visitatieprogramma/evaluatie individueel functioneren als herregistratie-eis handhaven. De ervaring leert dat het doorlopen van het programma minimaal drie maanden duurt. U kunt op elk moment in uw periode van herregistratie starten met het visitatieprogramma. Het advies is om in ieder geval een half jaar voor de datum van uw herregistratie te starten en zes weken voor deze datum het visitatieprogramma af te ronden. U kunt zich aanmelden voor het visitatieprogramma via deze website en het beschikbare aanmeldformulier

Organisatie

Het NHG heeft, als wetenschappelijke vereniging, in samenspraak met de LHV het visitatieprogramma ontwikkeld en verzorgt de uitvoering. Het visitatieprogramma is getest door de Universiteit van Nijmegen bij IQ health care. Voor de ondersteuning van huisartsen en gesprekleiders is het Bureau Visitatie Huisartsen (BVH) opgericht. Hier kunnen deelnemers terecht voor vragen en hulp