Verruiming regelgeving bij herregistratie vanwege COVID-19

Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) heeft de regelingen rond herregistratie en opleiding van maart dit jaar verruimd:

Dit deed het CGS na een uitgebreide consultatieronde onder geneeskundige beroepsorganisaties en in afstemming met de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en het federatiebestuur KNMG. Het CGS heeft zijn besluit ter instemming voorgelegd aan de Minister voor Medische Zorg. Het besluit geldt na haar instemming met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020. Inhoudelijk wordt de regeling wel al toegepast.

Alle specialisten en profielartsen behouden tot 1 januari 2021 hun registratie in de registers van de RGS. Voor de herregistratie-eis gewerkte uren geldt tot 1 januari 2021 een coulanceregeling van 10%. Voor deskundigheidsbevordering (bij- en nascholing) geldt tot 1 maart 2025 een coulanceregeling van 20%.

U vindt deze coulanceregeling voor herregistratie op de KNMG-website. Hier vindt u ook de veelgestelde vragen over herregistratie in tijden van COVID-19 en een samenvattende tabel herregistratie-eisen vanwege COVID-19.