Veel gestelde vragen huisarts

Wie heeft de visitatie bedacht?
Waarom moeten huisartsen nú gaan deelnemen aan visitatie?
Waarom kost het geld?
Krijg ik als Hidha de kosten voor visitatie vergoed van mijn werkgever?
Krijg ik als HID de kosten voor visitatie vergoed van mijn werkgever?
Wordt er winst gemaakt op het visitatieprogramma?
Waarom kost het doorlopen van het programma mij vier uur?
Wat houdt de visitatie in?
Waar bestaat het visitatieprogramma uit?
Kan ik mijn uitkomsten van een eerder patiëntenonderzoek gebruiken?
Ik ben huisartsopleider; wat betekent dit voor mij?
Ik ben als huisarts werkzaam in het buitenland, wat betekent dit voor deelname aan de visitatie?
Hoe lang blijft de visitatie geldig?
In welke periode voor de datum van herregistratie vindt beoordeling door de RGS plaats?
Waar kan ik meer informatie vinden over de datum van herregistratie of de herregistratie-eisen?
Hoe zijn de kosten voor het visitatieprogramma opgebouwd?
Hoe kan het dat de kosten voor de gespreksleider onderling verschillen?
Wat zijn de taken en bevoegdheden van de gespreksleider?
Wat is het verschil tussen het visitatieprogramma en de praktijkaccreditering?
Vragen

Wie heeft de visitatie bedacht?

Het is een maatschappelijke eis om tot eenvormigheid in de herregistratie te komen. Het individueel functioneren is daarin belangrijk. De KNMG adviseert dat artsen jaarlijks evaluatiegesprekken houden gericht op hun individueel functioneren. Het doel van het deze gesprekken is educatief, niet selectief. Het gestructureerd verzamelen van informatie over het eigen functioneren en het bespreken van de uitkomsten gebeurt al jaren bij andere medische disciplines en laat positieve resultaten zien. Algemeen geaccepteerd uitgangspunt is dat visitatie primair een activiteit door en voor beroepsgenoten is.
De beroepsorganisaties LHV en NHG hebben een belangrijke rol bij het formuleren van voorstellen voor de vereisten om voor herregistratie als huisarts in aanmerking te komen. Het CGS (voorheen CHVG) heeft destijds LHV en NHG gevraagd voorstellen voor wijziging aan het College voor te leggen. Na acceptatie voert de RGS de herregistratie op grond van de gewijzigde eisen uit. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het NHG in december 2007 zijn de leden akkoord gegaan met de wijzigingen in de herregistratie-eisen.
LHV en NHG zijn met de eisen akkoord gegaan mits er een handzaam instrument voor zou komen dat in eigen regie zou worden ontwikkeld (en niet door de overheid of een andere partij).

Aan deze voorwaarde is volgens LHV en NHG  nu voldaan: er ligt een betrouwbaar, eenvoudig en betaalbaar visitatieprogramma, ontwikkeld door NHG in samenspraak met de LHV.

Terug naar boven

Waarom moeten huisartsen nú gaan deelnemen aan visitatie?

De regelgeving ligt vast in het Kaderbesluit CHVG uit 2008 en in de Beleidsregels. Vanaf 1 januari 2011 is het deelnemen aan het visitatieprogramma van de wetenschappelijke vereniging een herregistratie-eis voor huisartsen. Vanaf 1 januari 2016 zal visitatie daadwerkelijk door de RGS worden gehandhaafd en getoetst als herregistratie-eis voor huisartsen.

In maart 2015 hebben LHV en NHG besloten dat voor huisartsen die praktijkaccreditering succesvol hebben doorlopen deelname aan het visitatieprogramma facultatief is . . Er wordt gewerkt aan een toelichting op de Beleidsregels met nadere informatie. Dit wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Terug naar boven

Waarom kost het geld?

Voor de ontwikkeling van het visitatieprogramma zijn kosten gemaakt en zullen ook in de toekomst  kosten worden gemaakt. De contributiegelden van LHV en NHG zijn ontoereikend om gemaakte en toekomstige kosten voor de uitvoering van het programma te dekken.

Terug naar boven

Krijg ik als Hidha de kosten voor visitatie vergoed van mijn werkgever?

Conform de CAO Hidha mogen de kosten voor verplichte herregistratie in het kader van de wet BIG en verband houdende met bij- en nascholing ten behoeve van herregistratie, worden gedeclareerd. Deze kosten vallen onder het ‘Budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten en terugbetaling studiekosten’. Meer hierover leest u in hoofdstuk 18 van de CAO Hidha.

Terug naar boven

Krijg ik als HID de kosten voor visitatie vergoed van mijn werkgever?

Overeenkomstig de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) mogen HID’s de kosten van visitatie voor hun herregistratie bij de werkgever declareren uit hun budget en variabele vergoeding(en) persoonlijke kosten. Meer hierover leest u in hoofdstuk IX Vergoedingsregelingen.

Terug naar boven

Wordt er winst gemaakt op het visitatieprogramma?

NHG en LHV maken geen winst op het visitatieprogramma. Ook op de kosten van de gespreksleider maken de beroepsorganisaties geen winst. Het NHG maakt geen financiële afspraken met gespreksleiders. (zie ook Hoe zijn de kosten voor het visitatieprogramma opgebouwd?)

Terug naar boven

Waarom kost het doorlopen van het programma mij vier uur?

De tijdsinvestering van de visitatie -vragenlijsten (laten) invullen, feedbackgesprek plannen en voeren- kost naar schatting vier uur. Het doorlopen van het programma bestaat uit verschillende stappen waarbij de input van verschillende personen (collega’s, patiënten) wordt gevraagd.
Hoeveel tijd het uiteindelijk kost is mede afhankelijk van de medewerking van collega’s en patiënten die benodigd is voor de feedback. Vier uur is een gemiddelde tijdsduur die uit de pilots is gebleken. De tijdsbesteding aan de visitatie zal versnipperd in een aantal maanden tijd plaatsvinden.
De ervaring leert dat het doorlopen van het hele traject minimaal drie maanden duurt. Het advies is het visitatietraject een half jaar voor herregistratie te starten en zes weken voor deze datum af te ronden.

Terug naar boven

Wat houdt de visitatie in?

Het visitatieprogramma is een instrument voor huisartsen en biedt de kans om het eigen individuele functioneren te evalueren en daar feedback op te ontvangen. In het kaderbesluit van de CHVG van de KNMG is vastgelegd dat huisartsen, in navolging van medisch specialisten en bedrijfsartsen (waarbij visitatie al langer bestaat) voor hun herregistratie moeten deelnemen aan een visitatieprogramma. Voor huisartsen die werken in een geaccrediteerde praktijk is het visitatieprogramma facultatief. Er wordt gewerkt aan een toelichting op de Beleidsregels met nadere informatie. Dit wordt zo snel mogelijk geplaatst. Het NHG heeft, als wetenschappelijke vereniging, in samenspraak met de LHV het visitatieprogramma ontwikkeld en verzorgt de uitvoering. Het visitatieprogramma is getest door de Universiteit van Nijmegen (IQ Healthcare).
Het visitatieprogramma maakt mogelijk dat u een algemeen beeld van uw functioneren krijgt. U krijgt van collega’s en patiënten (anoniem) feedback over uw functioneren als huisarts en collega. Deze reacties kunt u als huisarts naast de resultaten van uw zelfevaluatie houden om een totaal beeld te krijgen.

Waar bestaat het visitatieprogramma uit?

Het programma bestaat uit twee onderdelen: de gegevensverzameling en een feedbackgesprek. De gegevensverzameling bestaat uit drie verschillende delen te weten:

  • het invullen van een vragenlijst door de huisarts zelf,
  • het verzamelen van gegevens bij collega’s waarmee de huisarts samenwerkt
  • en het verzamelen van gegevens bij patiënten.

Dit leidt tot feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd door een speciaal opgeleide gespreksleider. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Het verslag wordt na goedkeuring door zowel de huisarts als de gespreksleider ondertekend. Als beide handtekeningen zijn gezet is de visitatie met goed gevolg afgerond en is voldaan aan de eis voor herregistratie. Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten.

Terug naar boven

Kan ik mijn uitkomsten van een eerder patiëntenonderzoek gebruiken?

Als u in het bezit bent van een rapport met de resultaten uit een patiëntentevredenheidsonderzoek dan zijn de uitkomsten onder een aantal voorwaarden bruikbaar voor uw visitatieprogramma en kunt u in aanmerking komen voor vrijstelling. Deze feedbackrapportage dient te voldoen aan:

  • rapportage op individueel huisartsenniveau
  • rapportage niet ouder dan 3 jaar
  • rapportage gebaseerd op uitkomsten van minimaal 25 patiënten.

Mocht dit tijdens uw visitatie voor u aan de orde zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met Bureau Visitatie Huisartsen.

Terug naar boven

 

Ik ben huisartsopleider; wat betekent dit voor mij?

Net als iedere huisarts zullen ook de opleiders formeel aan de eisen van herregistratie moeten voldoen. Voor opleiders die werkzaam zijn in een geaccrediteerde praktijk geldt eveneens dat het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief is. 

Voor opleiders is het een normale zaak continu feedback te krijgen van (aanstaande) collega’s en docenten in het kader van hun ontwikkeling als opleider. Zij gebruiken die feedback om persoonlijke ontwikkelingsplannen te maken en zo aan hun kwaliteit te werken, op het gebied van het opleiden, van patiëntenzorg en van organisatie.

Het lijkt logisch om te onderzoeken of de visitatie ingebouwd kan worden binnen de begeleiding van opleiders.  Momenteel wordt in het kader van het ’Project Ontstapeling Opleiders ‘verder onderzocht hoe regeldruk en verplichtingen voor opleiders afgebouwd kunnen worden zonder verlies van kwaliteit.

Binnen dit project wordt bekeken of het voor opleiders zinvol is om binnen de zogenaamde opleidersmodule het aanbod te doen de visitatie mee te nemen.

Terug naar boven

Ik ben als huisarts werkzaam in het buitenland, wat betekent dit voor deelname aan de visitatie?

Huisartsen die in het buitenland werkzaam zijn, kunnen afhankelijk van de periode dat ze werkzaam zijn in het buitenland, vrijstelling krijgen van de eis tot deelname aan het visitatieprogramma. Voor de volledigheid verwijzen wij u naar de beleidsregels van de RGS januari 2015 (Artikel 16 Kwaliteitsvisitatie, lid 3)
“Huisartsen die in de referteperiode voor ten minste vier jaar werkzaam zijn geweest als huisarts in het buitenland zijn aan de eis tot deelname aan het visitatieprogramma vrijgesteld. ”  
Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Herregistratie van de RGS via herregistratie@fed.knmg.nl  en telefoonnummer: 030 – 28 23 906

Terug naar boven

Hoe lang blijft de visitatie geldig?

De visitatie blijft 5 jaar geldig.

Terug naar boven

In welke periode voor de datum van herregistratie vindt beoordeling door de RGS plaats?

Het doorlopen van het visitatietraject is geaccrediteerd voor vier punten. Deze punten worden na afronding van het visitatieprogramma bijgeschreven in de rubriek Visitatie in GAIA. Beoordeling door RGS vindt steeds plaats over de periode van vijf jaar, voorafgaand aan de expiratiedatum van de registratie.
Om tijdig een volledig beeld te krijgen van de herregistratieaanvraag, start de RGS de beoordeling doorgaans drie maanden voor de datum van herregistratie. Maar ook als u uw visitatie in deze laatste drie maanden voor de expiratiedatum afrondt, worden uw punten bijgeschreven in GAIA en meegenomen in de beoordeling van de RGS. Wij adviseren u om uiterlijk zes weken voor de expiratiedatum het visitatieprogramma af te ronden.

Terug naar boven

Waar kan ik meer informatie vinden over de datum van herregistratie of de herregistratie-eisen?

Informatie over regelgeving en herregistratie-eisen kunt u vinden op website van de RGS.
Tevens kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Herregistratie op telefoonnummer: 030-2823906

Terug naar boven

Hoe zijn de kosten voor het visitatieprogramma opgebouwd?

Aan het visitatieprogramma zijn kosten verbonden:

  • voor het gebruik van het visitatieprogramma en het bijbehorende Visitatie Onlinesysteem (VOL);
  • voor het visitatiegesprek met de gespreksleider.

Bureau Visitatie Huisartsen streeft ernaar de kosten voor het gebruik van het visitatieprogramma zo laag mogelijk te houden. In 2015 betalen huisartsen voor het eerste onderdeel € 189,- en NHG-leden € 132,30 inclusief BTW. NHG-leden ontvangen korting omdat zij via hun contributie hebben bijgedragen aan de ontwikkelingskosten. Het Bureau Visitatie Huisartsen maakt hierbij geen winst en probeert de kosten voor de huisarts zo beperkt mogelijk te houden.
De gespreksleider bepaalt zelf de hoogte van diens kosten op basis van zijn tijdsinvestering en uurtarief (gemiddeld 4 uur, richtbedrag ± € 450,- exclusief BTW). U kunt zelf onderhandelen met de gespreksleider over de hoogte van het uurtarief.

Terug naar boven

Hoe kan het dat de kosten voor de gespreksleider onderling verschillen?

Het Bureau Visitatie Huisartsen heeft hierin geen rol, maar heeft een richtbedrag van omstreeks € 450,- (excl BTW) voor vier uur aangegeven. De deelnemende huisarts doet er verstandig aan om vooraf afspraken te maken over het uurtarief en de tijdsinvestering. Spreek ook af of dit inclusief of exclusief de reiskosten van de gespreksleider is. De huisarts betaalt de gespreksleider rechtstreeks.
Individuele gespreksleiders kunnen zich aanmelden bij het NHG voor opname in het Register voor gespreksleiders. Het NHG bewaakt de kwaliteit van de gespreksleiders conform het profiel NHG-erkende gespreksleiders visitatie. Het NHG maakt geen financiële afspraken met gespreksleiders.

Terug naar boven

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de gespreksleider?

De gespreksleider visitatie bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek en vat de resultaten samen. De gespreksleider bespreekt de overeenkomsten en verschillen en benoemt samen met de huisarts ontwikkelperspectieven. Het gesprek wordt afgerond met een of meerdere concrete ontwikkeldoelen in een Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). De gespreksleider geeft geen beoordeling van het functioneren. Met het visitatieprogramma wordt disfunctioneren niet geregistreerd.

Terug naar boven

Wat is het verschil tussen het visitatieprogramma en de praktijkaccreditering?

De praktijkaccreditering is een methode voor het systematisch verbeteren van de huisartsenpraktijk waarvoor bij goed doorlopen de praktijk een kwaliteitskeurmerk ontvangt.

Het visitatieprogramma is een methode voor zelfevaluatie van de individuele huisarts. Voor huisartsen die werken in een geaccrediteerde praktijk is het doorlopen van het visitatieprogramma facultatief. Het staat hen vrij ook het visitatieprogramma te doorlopen. 

Terug naar boven

Vragen

Heeft u nog andere vragen over het visitatieprogramma dan kunnen deze bij voorkeur per mail gesteld worden aan het Bureau Visitatie Huisartsen via info@mijnvisitatie.nl.

Terug naar boven