Veelgestelde vragen gespreksleiders

Wat houdt de visitatie in?

Het visitatieprogramma is bedoeld als instrument om het professionele functioneren van een individuele huisarts te evalueren. Met de introductie van het visitatieprogramma krijgt iedere huisarts de kans om minimaal een keer per vijf jaar zijn functioneren in kaart te brengen en een persoonlijk ontwikkellingsplan op te stellen.
Tijdens de visitatie vraagt de huisarts aan collega’s en patiënten anoniem feedback over het functioneren als huisarts en collega. De huisarts krijgt hierdoor zicht op zijn sterke en minder sterke punten en kan hierna verbeteringen in gang zetten. Vanaf 1 januari 2016 wordt deelname aan het visitatieprogramma als herregistratie-eis gehandhaafd door de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten.

Waar bestaat het visitatieprogramma uit?

Het programma van zelfevaluatie biedt huisartsen de mogelijkheid het eigen functioneren te onderzoeken en te verbeteren.
Het programma bestaat uit twee onderdelen: de gegevensverzameling en een visitatiegesprek.
De gegevensverzameling gebeurt op drie verschillende manieren:

  • De huisarts vult zelf een vragenlijst in. 
  • De huisarts verzamelt feedback bij collega's waarmee hij samenwerkt.
  • De huisarts verzamelt feedback bij patiënten.

De gegevensverzameling leidt tot twee feedbackrapportages die de basis zijn voor het visitatiegesprek. De feedback die de huisarts ontvangt van zijn collega’s en patiënten wordt anoniem weergegeven in deze rapportages.
Het visitatiegesprek is vertrouwelijk en wordt gevoerd met een huisarts en een NHG-erkende gespreksleider visitatie. Van het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt. Het verslag wordt na goedkeuring door zowel de huisarts als de gespreksleider ondertekend.

Wat houdt de functie van gespreksleider visitatie in?

De gespreksleider visitatie (GLV) voert resultaatgerichte gesprekken met de huisartsen. In het gesprek met de deelnemende huisarts (ongeveer een uur) worden de feedbackrapportages besproken. De gespreksleider is onafhankelijk in de uitvoering van het gesprek en ondersteunt hierbij met achtergrondkennis van het kwaliteitsbeleid van de huisartsgeneeskunde. De GLV past de beschreven competenties toe om een veilige gesprekssituatie te creëren. Zie hiervoor het competentieprofiel GLV.
Naar verwachting zal een gespreksleider gemiddeld tien visitatiegesprekken per jaar voeren.
De voorbereiding, het voeren van het gesprek en de verslaglegging van een visitatiegesprek zal ongeveer vier uur duren.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de gespreksleider?

De gespreksleider visitatie bespreekt met de huisarts de feedbackrapportages tijdens het visitatiegesprek en vat de resultaten samen. De gespreksleider bespreekt de overeenkomsten en verschillen en benoemt samen met de huisarts de ontwikkelingsperspectieven. Het gesprek wordt afgerond met een of meerdere concrete ontwikkelingsdoelen in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). De gespreksleider beschrijft de bevindingen in het format voor het gespreksverslag en legt het concept-verslag aan de huisarts voor. De visitatie heeft een educatief doel. De gespreksleider geeft geen beoordeling van het functioneren van de huisarts. 

Hoe word ik gespreksleider visitatie?

Kandidaten die geïnteresseerd zijn in deze functie en voldoen aan het profiel kunnen een training Gespreksleider Visitatie voor huisartsen volgen. Voor meer informatie over deze training kunt u mailen naar info@mijnvisitatie.nl

Blijf ik na de training altijd gespreksleider visitatie?

Om te titel van 'gespreksleider' te behouden dient de opgeleide gespreksleider visitatie (GLV) aan een aantal herregistratie-eisen te voldoen. Deze eisen zijn onder andere gericht op ervaring (aantal uitgevoerde visitatiegesprekken), volgen van relevante nascholingen of intervisies en het overleggen van positieve evaluaties. De GLV kan zich één keer in de vijf jaar laten herregistreren. De registratiecommissie en het reglement geven meer uitleg over bovengenoemde eisen en de procedure.

Hoe kan je als gespreksleider visitatie benaderd worden?

Huisartsen die deelnemen aan het visitatieprogramma krijgen toegang tot een besloten groep Gespreksleiders Visitatie op HAweb waar ook een lijst van opgeleide en erkende gespreksleiders wordt getoond. De huisarts zal op basis van de daar getoonde profielen van de gespreksleiders een gespreksleider benaderen. De profielen tonen de gegevens en de aandachtsgebieden van de gespreksleiders visitatie.

Huisartsen kunnen gespreksleiders uit de regio, maar ook buiten de regio benaderen. Belangrijke overwegingen zijn onder andere de reistijd en het waarborgen van de professionele afstand. Het is raadzaam om de groep op HAweb geregeld te raadplegen voor nieuws en documenten. De persoonlijke HAweb-profielpagina kan de gespreksleider visitatie aanvullen en up-to-date houden. Op basis van het profiel zal de huisarts in eerste instantie zijn keuze maken.

Op welke dag en tijdstip is inzet van een gespreksleider gewenst?

Zodra de huisarts contact opneemt met de gespreksleider kunnen zij samen afspraken maken over de beschikbaarheid, tijdstip en locatie van het visitatiegesprek. Het visitatiegesprek kan plaatsvinden in de praktijk van de huisarts maar ook in een geschikte ruimte bij de gespreksleider.
Om de afspraken vast te leggen, kunnen de huisarts en de gespreksleider een overeenkomst opstellen waarin eventuele voorwaarden, uitvoering, tijdsinvestering en vergoeding worden vastgelegd. 

Ontvangt een gespreksleider een vergoeding?

De gespreksleider ontvangt een vergoeding voor de geleverde diensten. De gespreksleider is niet in dienst bij het NHG, maar werkt zelfstandig en factureert dus zelf. De gespreksleider bepaalt ook zelf de hoogte van diens kosten op basis van zijn tijdsinvestering en het uurtarief. De tijdsinvestering bestaaat uit de tijd die nodig is voor de voorbereiding, het houden van een gesprek en de afronding. Over het uurtarief en de tijdsinvestering maken de huisarts en gespreksleider gezamenlijk afspraken. Daarbij worden ook afspraken gemaakt over eventuele reiskosten- en reistijdvergoeding. Het Bureau Visitatie Huisartsen heeft hierin geen rol, echter heeft een richtbedrag van ongeveer 450,- euro (excl. BTW) voor vier uur aangegeven. De deelnemende huisarts betaalt de gespreksleider rechtstreeks.

Vragen?

Heeft u vragen dan kunt u deze bij voorkeur per mail stellen aan het Bureau Visitatie Huisartsen via info@mijnvisitatie.nl
Telefonisch kunt u het bureau bereiken op 088-5065600.