Visitatieprogramma facultatief voor huisarts in geaccrediteerde praktijk

Het visitatieprogramma als onderdeel van herregistratie is door veel huisartsen als een stapeling van eisen ervaren. Ook de Ledenraad van de LHV liet zich kritisch uit over het moment van verschijnen en de afstemming met andere toetsingsinstrumenten. NHG en LHV hebben de kritiek ter harte genomen en besloten dat het ontwikkelde visitatieprogramma facultatief wordt voor huisartsen die in een geaccrediteerde huisartsenpraktijk werken. Dit geldt voor alle huisartsen: praktijkhouders, vaste waarnemers en huisartsen in loondienst.

Deelname aan een visitatieprogramma is een herregistratie-eis die per 1 januari 2016 wordt gehandhaafd door de RGS. Door praktijkaccreditering te accepteren als methode om te voldoen aan de visitatieverplichting, wordt stapeling van eisen voorkomen. Hoewel het accent bij de accreditering ligt op verbetering van de kwaliteit van de praktijk en bij het visitatieprogramma op het individueel functioneren van de huisarts, wordt bij beide instrumenten het verbeteren van het functioneren in en van de praktijk nagestreefd. Meer dan de helft van de geregistreerde huisartsen in Nederland werkt in een geaccrediteerde praktijk. Het staat huisartsen die werken in een geaccrediteerde praktijk uiteraard vrij om ook aan het visitatieprogramma deel te nemen.

Praktijkaccreditering of visitatieprogramma

Is de praktijk niet geaccrediteerd, dan kunt u kiezen het visitatieprogramma te doorlopen, of te starten met praktijkaccreditering. Bij praktijkaccreditering gaat het om NPA of een door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde praktijkaccreditering waarbij patiëntenraadpleging een onderdeel is. Een succesvolle afronding van deze accreditering is dan nodig vóór de datum van herregistratie.

Waarnemers en huisartsen in loondienst

Voor waarnemers en huisartsen in loondienst die werkzaam zijn in een geaccrediteerde praktijk geldt eveneens dat de visitatie facultatief is, mits zij voldoen aan de voorwaarden van de organisatie die de praktijk geaccrediteerd heeft. Het is belangrijk dat u in dat geval nagaat of u voldoet aan deze voorwaarden van de organisatie die de praktijk heeft geaccrediteerd.  

Evaluatie huidige visitatie

NHG en LHV zijn van mening dat -naast de individuele evaluatie - het verkrijgen van 360⁰-feedback van patiënten en collega's en een gesprek met een gekwalificeerde gespreksleider essentiële onderdelen van het programma zijn. Het NHG blijft in samenwerking met de LHV de komende tijd - mede op basis van de ervaringen van huisartsen met het visitatieprogramma - werken aan de gebruiksvriendelijkheid en het verder op maat maken van het visitatieprogramma.

Meer informatie

Over de verdere uitwerking ontvangt u zo spoedig mogelijk nadere informatie van RGS, NHG en LHV.
Voor vragen over het visitatieprogramma zie www.mijnvisitatie.nl en zijn de medewerkers van het Bureau Visitatie Huisartsen te bereiken via e-mail: info@mijnvisitatie.nl of via telefoonnummer 030-2823795.