Uitkomsten evaluatie visitatie bieden concrete verbeterpunten

Het visitatieprogramma voor huisartsen is geëvalueerd. De onderzoeksorganisatie IQ healthcare van het Radboudumc heeft in opdracht van het NHG onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en effectiviteit van het huidige visitatieprogramma. De uitkomsten van de evaluatie bieden een aantal concrete verbeterpunten.

De algemene conclusie is dat het visitatieprogramma inzicht biedt in het individueel functioneren van de huisarts en dat de daarvoor gebruikte vragenlijsten, o.a. gebaseerd op de CanMeds-competenties, een toepasbare werkvorm zijn voor het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

Punten die voortkomen uit de evaluatie

  • De patiënten vragenlijst behoeft actualisering, vereenvoudiging en kan geschikter gemaakt worden voor waarnemers.
  • Het aantal te werven collega’s en patiënten voor verkrijgen van voldoende feedback is haalbaar. Het werven van patiënten wordt wel als lastig ervaren.  
  • De gemiddelde beoordeling over de huisarts door de patiënt is hoog. Bij een deel van de vragen is het moeilijk voor de patiënt om het item te beoordelen omdat de patiënt vermoedelijk geen of weinig zicht heeft op deze items.
  • De gemiddelde beoordeling van de huisarts door collega’s is relatief hoog en de open vragen in de vragenlijst (sterke punten, verbeterpunten, overige opmerkingen) worden gewaardeerd. De geringe spreiding in de antwoorden roept de vraag op of collega’s wel genuanceerd antwoord kunnen geven of dat ze sociaal wenselijk antwoorden geven. Ook maken collega’s veel gebruik van de categorie “kan ik niet beoordelen”.
  • Niet alle verkregen feedback wordt gebruikt in het POP. Huisartsen gebruiken vooral de antwoorden op de “open vragen/opmerkingen ” van collega’s en de huisarts zelf bij het opstellen van ontwikkeldoelen (POP).

Hoe verder?

Het NHG zal in overleg met betrokken partijen de volgende punten oppakken: aanpassen van de vragenlijsten op basis van de suggesties, meer aandacht voor de open vragen, onderzoek naar de mogelijkheid voor een vragenlijst voor patiënten die de huisarts (waarnemer) niet frequent zien en de vragenlijst geschikt maken voor laaggeletterden.

Voor meer informatie of vragen kunt u mailen met info@mijnvisitatie.nl.